Bod č. 18

  • Zasadnutie: 5. zasadnutie - Miestna rada
  • Prekladatelia: Ing. Mgr. Ľubomír Baník - prednosta MÚ BNM
  • Prizvaný/í: Mgr. Zuzana Kozáková
    referentka odd. právneho, podnikateľských činností,
    evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady:
- parc. č.5934/2 v prospech MVDr. Ota Orbana a Jozefy Orbanovej
- parc. č.5934/3 v prospech Ing. Petra Ružičku
- parc. č.5934/5 v prospech RNDr. Mariana Vitteka a Jany Vittekovej
- parc. č.5934/6 v prospech MUDr. Anny Mošaťovej a Mariána Mošaťa
- parc. č.5934/7 v prospech RNDr. Róberta Fekára a Ing. Silvie Fekárovej


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.