Bod č. 21

  • Zasadnutie: 5. zasadnutie - Miestna rada
  • Prekladatelia: Ing. Mgr. Ľubomír Baník - prednosta MÚ BNM
  • Prizvaný/í: Mgr. Zuzana Kozáková
    referentka odd. právneho, podnikateľských činností,
    evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/5, k.ú. Nové Mesto, pre neziskovú organizáciu Domov sv. Jána z Boha, n.o., so sídlom Hattalova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 45 735 816


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.