Bod č. 22

  • Zasadnutie: 5. zasadnutie - Miestna rada
  • Prekladatelia: Ing. Mgr. Ľubomír Baník - prednosta MÚ BNM
  • Prizvaný/í: Mgr. Jana Biharyová
    referent oddelenia PPČESČaSP

    Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková
    vedúca oddelenia PPČESČaSP

Návrh na schválenie prenájmu podľa ustanovenia § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1, katastrálne územie Nové Mesto pre Národné tenisové centrum, a.s., IČO: 35 853 891


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.