Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 28. zasadnutie 19.10.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2022

 3. 3.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku - parc. č. 7208/1 o výmere 94m2 zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v k. ú. Vinohrady a to doterajšiemu nájomcovi Mgr. Mária Cupáková

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 411 nachádzajúcom sa na 5. nadzemnom podlaží administratívnej budovy na Hálkovej ul. v Bratislave, súp. č. 2953 a to občianskemu združeniu Tu sme, s Vami o. z.

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách.

 8. 8.Návrh na schválenie rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 9. 9.Žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie pozemku na ulici Bárdošova, parcela registra „C“ KN č. 5982/3, záhrada o výmere 709 m2, katastrálne územie Vinohrady, žiadosť zo dňa 04.10.2021

 10. 10.Návrh na schválenie súťažného návrhu predloženého do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej na základe uznesenia miestneho zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 30/07 zo dňa 13.07.2021 pod názvom „Obchodná verejná súťaž k prevádzkovej budove v parku JAMA“

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. sochára Rastislava Trizmu

 13. 13.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, stavby so súpisným číslom 2682, katastrálne územie Vinohrady, (Dom kultúry Kramáre), do správy Knižnice Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava, IČO: 00226866 s účinnosťou od 01.01.2022

 14. 14.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, nebytového priestoru o podlahovej ploche 161,84 m2 na prízemí bytového domu Priečna 10 v Bratislave, súpisné číslo stavby 202, katastrálne územie Nové Mesto (Knižnica Kutuzovova 15A) do správy Knižnice Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava, IČO: 00226866 s účinnosťou od 01.01.2022

 15. 15.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, pozemkov registra „C“ KN č. 22840/1, 22840/4, 22840/5, katastrálne územie Nové Mesto, (Ľudové námestie), do správy EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 od 01.01.2022

 16. 16.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 17. 17.Informácia o pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava pri ktorých mestská časť Bratislava-Nové Mesto požiadala o zverenie do svojej správy

 18. 18.Návrh predĺženia platnosti dokumentu „Program rozvoja MČ BA-NM 2016 – 2020“

 19. 19.Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021

  Materiály
 20. 20.Rôzne