Bod č. 3

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku - parc. č. 7208/1 o výmere 94m2 zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v k. ú. Vinohrady a to doterajšiemu nájomcovi Mgr. Mária Cupáková


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.