Bod č. 9

Žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie pozemku na ulici Bárdošova, parcela registra „C“ KN č. 5982/3, záhrada o výmere 709 m2, katastrálne územie Vinohrady, žiadosť zo dňa 04.10.2021


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.