Bod č. 15

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, pozemkov registra „C“ KN č. 22840/1, 22840/4, 22840/5, katastrálne územie Nové Mesto, (Ľudové námestie), do správy EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 od 01.01.2022


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.