Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
31/17 Informácia o spracovaní územných plánov zón 16.11.2021
32/13 Informácia o pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava pri ktorých mestská časť Bratislava-Nové Mesto požiadala o zverenie do svojej správy 16.11.2021
32/12 Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto. 16.11.2021
32/11 Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách. 16.11.2021
32/10 Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto. 16.11.2021
32/09 Návrh na odvolanie člena odborníka Komisie kultúry, mládeže, športu, voľného času a medzinárodných vzťahov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 16.11.2021
32/08 Návrh na odvolanie člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 16.11.2021
32/07 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, nebytového priestoru o podlahovej ploche 161,84 m² na prízemí bytového domu Priečna 10 v Bratislave, súpisné číslo stavby 202, katastrálne územie Nové Mesto (Knižnica Kutuzovova 15A) do správy Knižnice Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava, IČO: 00226866 s účinnosťou od 01.01.2022 16.11.2021
32/06 Správa z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, zameranej na poskytovanie služieb v rámci svojej podnikateľskej činnosti za roky 2018,2019 a 2020 a kontrola splnenia nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM na 27. zasadnutí dňa 11.9.2018 uznesením č. 27/05, vyplývajúcich zo Správy z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS, zameranej na prevádzku Tržnice 16.11.2021
32/05 Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021 16.11.2021
32/04 Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 16.11.2021
32/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 16.11.2021
32/02 Voľba členov návrhovej komisie 16.11.2021
32/01 Otvorenie 16.11.2021
23/15 Informácia o pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava pri ktorých mestská časť Bratislava-Nové Mesto požiadala o zverenie do svojej správy MR1822 26.10.2021
23/14 Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507, z dôvodu hodného osobitného zreteľa MR1822 26.10.2021
23/13 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, pozemkov registra „C“ KN č. 22840/1, 22840/4, 22840/5, katastrálne územie Nové Mesto, (Ľudové námestie), do správy EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 od 01.01.2022 MR1822 26.10.2021
23/12 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, nebytového priestoru o podlahovej ploche 161,84 m² na prízemí bytového domu Priečna 10 v Bratislave, súpisné číslo stavby 202, katastrálne územie Nové Mesto (Knižnica Kutuzovova 15A) do správy Knižnice Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava, IČO: 00226866 s účinnosťou od 01.01.2022 MR1822 26.10.2021
23/11 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, stavby so súpisným číslom 2682, katastrálne územie Vinohrady, (Dom kultúry Kramáre), do správy Knižnice Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava, IČO: 00226866 s účinnosťou od 01.01.2022 MR1822 26.10.2021
23/10 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku - parc. č. 7208/1 o výmere 94m² zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v k.ú. Vinohrady a to doterajšiemu nájomcovi Mgr. Mária Cupáková MR1822 26.10.2021