Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
16.07.2017 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Mení VZN MČ BNM č. 2/2017)
16.07.2017 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 6/2017 zo dňa 30.06.2017, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
16.07.2017 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14. februára 2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30. 06. 2017
29.06.2017 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2017 zo dňa 13.06.2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ruší VZN MČ B-NM č. 6/2015)
01.05.2017 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14. februára 2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (VZN 2/2017 ruší VZN č. 5/2001 a VZN č. 14/2008, doplnené VZN MČ BNM č. 5/2017))
26.04.2017 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (zmena a doplnenie VZN 5/2016) (doplnené VZN 5/2018 zo dňa 10.04.2018)
01.03.2017 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo 14. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (doplnené VZN 9/2017)
01.01.2017 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2016, zo dňa 16. decembra 2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (VZN č. 9/2016 zrušuje VZN č. 9/2015) (zrušené VZN MČ BNM č. 10/2017)
01.01.2017 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.10 /2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (VZN č. 10/2016 zrušuje VZN č. 6/2012) (doplnené VZN MČ B-NM č. 8/2017) - zrušené VZN 10/2019 zo dňa 10.12.2019
23.11.2016 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2016 zo dňa 8. 11. 2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby (VZN 8/2016 ruší VZN č. 5/2012 zo dňa 22. 09. 2012) (doplnené VZN MČ BNM č. 11/2017)
29.06.2016 Všeobecne záväzné naridenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2016 zo dňa 14.06.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, Bratislava
29.06.2016 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2016 zo dňa 14.06.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave
29.06.2016 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
((4) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 11/2015 zo dňa 15.12.2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto) (doplnené VZN č. 3/2017), (doplnené VZN č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018), vydané úplné znenie
29.06.2016 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 6/2016 o zrušení Základnej školy, Kalinčiakova 12, Bratislava a jej súčastí a Materskej školy, Kalinčiakova 12, Bratislava
29.06.2016 Všeobence záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2016 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava
29.06.2016 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2016 zo dňa 14.06.2016 ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
(Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2015 zo dňa 16.06.2015, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto) (zrušené VZN MČ B-NM č. 12/2017)
12.05.2016 Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2016 zo dňa 26.04.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v tržnici v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, Bratislava (Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2014 zo dňa 3.6.2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice – Fresh Market, Tomášikova 46, Bratislava) (zrušené 6/2018 dňa 12.06.2018)
01.01.2016 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 11/2015 zo dňa 15.12.2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
(Zrušené VZN č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016)
01.01.2016 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 8/2015 zo dňa 15. 12. 2015 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
01.01.2016 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2015 zo dňa 13.10.2015 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa súčasne mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 07/2014 zo dňa 12.12.2014.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »