2017/4 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Informácie
  • Účinné od: 29.06.2017
  • Schválené: 13.06.2017