Miestne zastupiteľstvo - 18. zasadnutie 11.04.2017

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľov záznamu a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016

 7. 7.Správa z kontroly Oddelenia hospodárskeho a finančného Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto so zameraním na výber miestnych daní

 8. 8.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Odborárska 2

 9. 9.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 10. 10.Návrh Dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 11. 11.Návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov MČ Bratislava-Nové Mesto I. etapa – zdokumentovanie súčasného stavu

 12. 12.Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Návrh Pravidiel participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 14. 14.Návrh Zásad zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav

  Predkladateľ stiahol materiál z rokovania počas diskusie

 15. 15.Návrh na schválenie výberu a uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom - spoločnosťou BELEMIT, s. r. o. na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského domu “Vernosť“

 16. 16.Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 18256/55 a parc. č. 18256/53 v katastrálnom území Vinohrady do správy Základnej školy s materskou školou, Jeséniova 54, 831 01, IČO: 31 810 527

 17. 17.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 13525/18 v katastrálnom území Nové Mesto od spoločnosti „Istrochem Reality, a.s.“

 18. 18.Návrh na schválenie prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 19379/1 až /3 v k. ú. Vinohrady v prospech Ing. Petry Chudej a spol.

  Miestne zastupiteľstvo z programu stiahlo prerokovanie materiálu č. 18

 19. 19.Návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva administratívnej budovy so súpisným číslom 1308 na ul. Vajnorskej 21 v Bratislave - Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 20. 20.Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 21. 21.Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 11285/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 263 m2, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Ing. Jaroslava Helingera a manž. Dagmar Helingerovej, obaja bytom Ôsma 3A, Bratislava

 23. 23.Žiadosť o poskytnutie dotácie - DEPAUL SLOVENSKO n.o. - Ulica nie je domov – útulky pre ľudí bez domova

 24. 24.Žiadosť o poskytnutie dotácie - OZ STOPA SLOVENSKO - Spolu pre komunitu, Spolu s komunitou

 25. 25.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ INTER BRATISLAVA - Športujúca mládež

 26. 26.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNEJ A ETICKEJ VÝCHOVY ŽIVICA – Aby mesto prekvitalo

 27. 27.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ KRAMÁRČAN – Aktívny Kramárčan II.

 28. 28.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ DIVADLO OPROTI – Edudrama – hráme sa na život

 29. 29.Žiadosť o poskytnutie dotácie PRE-UM – Malé múzeum kognitívnych ilúzií

 30. 30.Rôzne
  1. Návrh na poskytnutie odmien pracovníkom v školstve a na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017
  2. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru v stavbe so súp. č. 108 na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto

 31. 31.Interplelácie

 32. 32.Vystúpenie občanov (predpoklad o 15,00 hod.)

 33. 33.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2016

 2. 2.Informácia k zámeru stavebného oddelenia objektov a o havarijnom stave objektov dolnej stanice lanovej dráhy a reštaurácie Snežienka

 3. 3.Informácia o zmenách Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 4. 4.Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto k 28.02.2017

 5. 5.Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2017 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2016

  Materiály
 6. 6.Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto