Bod č. 30

  • Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo - 18. zasadnutie 11.04.2017
  • Prekladatelia: Mgr. Rudolf Kusý - starosta MČ Bratislava-Nové Mesto, Mgr. Ing. Ľubomír Baník - prednosta miestneho úradu
  • Prizvaný/í: RNDr. Jana Ondrová - vedúca finančného a hospodárskeho oddelenia
    Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková - vedúca odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Rôzne
1. Návrh na poskytnutie odmien pracovníkom v školstve a na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017
2. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru v stavbe so súp. č. 108 na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.