Miestna rada - 23. zasadnutie 22.05.2018

 • 22. mája 2018, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [48.82 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, Bratislava

 6. 6.Návrh Koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom „Voľnočasový priestor JAMA“

 8. 8.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

 9. 9.Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2018, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2018 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh Koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2018/2019

 13. 13.Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 14. 14.Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 15. 15.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2018-2022

 16. 16.Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 17. 17.Stav investičných akcií v roku 2018

 18. 18.Návrh 1. na odzverenie pozemkov parc. registra „C“ KN č. 12780/72 až 12780/75 a 2. na zmenu Uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/16 zo dňa 26.04.2016

 19. 19.Návrh na zmenu Uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 23/08 zo dňa 13.02.2018

 20. 20.Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2018

 21. 21.Správa o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2017/2018

 22. 22.Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z Nájomnej zmluvy č. 143/2010 zo dňa 15.07.2010

  Predkladateľ stiahol materiál z rokovania.

 23. 23.Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 6743/81, 6742/2 a 6742/3, v katastrálnom území Vinohrady, do správy rozpočtovej organizácie - Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava

 24. 24.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „E“ UO parc. č. 6502, v katastrálnom území Vinohrady, pre spoločnosť Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, Bratislava

 25. 25.Návrh na schválenie predaja pozemkov - parcely registra “C“ č. 12922/2 o výmere 17 m2 zastavané plochy a nádvoria a č. 12922/3 o výmere 19m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Andreja Krabáča a PhDr. Moniky Krabáčovej

 26. 26.Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku – parcely registra „C“ č. 18261/9 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v prospech spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., sídlo: Mlynské Niyy 44/b, 825 11 Bratislava za účelom uloženia a prevádzkovania plynárenského zariadenia

 27. 27.Návrh na prenájom kancelárie č. 314 na 3. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Petru Mikulovú

 28. 28.Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2018 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2017

  Materiály
 29. 29.Rôzne
  R01 - Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Zásadám prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

  R02 – Návrh na zmenu uznesenia č. 24/21 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 10. apríla 2018

  R03 – Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov budovy Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na ul. Junácka č. 1 v Bratislave

  R04 – Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k prenajatiu stavby so súpisným číslom 119 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/2, nebytového priestoru č. 7-901 v stavbe so súpisným číslom 120 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11299/5 a nebytového priestoru č. 12-901 v stavbe so súpisným číslom 121 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/3 všetko v katastrálnom území Nové Mesto

  R05 – Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2018

  R06 - Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov Základnej školy s materskou školou na ul. Riazanská 75 v Bratislave

  R07 - Informácia Budova Vernosť


 30. 30.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o čerpaní rozpočtu za I. Q 2018