Bod č. 29

Rôzne
R01 - Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Zásadám prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

R02 – Návrh na zmenu uznesenia č. 24/21 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 10. apríla 2018

R03 – Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov budovy Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na ul. Junácka č. 1 v Bratislave

R04 – Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k prenajatiu stavby so súpisným číslom 119 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/2, nebytového priestoru č. 7-901 v stavbe so súpisným číslom 120 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11299/5 a nebytového priestoru č. 12-901 v stavbe so súpisným číslom 121 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/3 všetko v katastrálnom území Nové Mesto

R05 – Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2018

R06 - Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov Základnej školy s materskou školou na ul. Riazanská 75 v Bratislave

R07 - Informácia Budova VernosťPríspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.