Miestna rada (2018-2022) - 8. zasadnutie 21.01.2020

 • 21. januára 2020, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [46.14 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2020 – 2022

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

 8. 8.Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2018/2019

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu nebytových priestorov - kancelárií č. 412-413, 414-415, 416-417 a č. 419 nachádzajúcich sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave prenajatých na základe nájomnej zmluvy č. 73/2015 v znení jej dodatkov č. 1 až 4 neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava

 10. 10.Návrh na schválenie návrhu darovacej zmluvy

 11. 11.Návrh na schválenie prenájmu stavby so súpisným číslom 111 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/1, vrátane zastavaného pozemku a pozemok registra „C“ KN parc. č. 11313/2 v katastrálnom území Nové Mesto
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 12. 12.Návrh na schválenie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena

 13. 13.Preskúmanie Územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení zmien a doplnkov

 14. 14.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/172 a parc. č. 12780/262 , v katastrálnom území Nové Mesto, pre fyzickú osobu Tomáš Ircha
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 15. 15.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/14 a parc.č. 12780/261, v katastrálnom území Nové Mesto, pre obchodnú spoločnosť Zátišie s.r.o.
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 16. 16.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/17 a parc. č. 12780/264 , v katastrálnom území Nové Mesto, pre fyzickú osobu Ing. Ľudovít Vrba
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 17. 17.Rôzne
  R1-Návrh na schválenie odborných členov výberovej komisie – výberové konanie na pozíciu riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb

 18. 18.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o spracovaní územných plánov zón a urbanistickej štúdie dopravy