2. zasadnutie - Miestne zastupiteľstvo

 • 17. februára 2015, 14:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [48.44 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 3. 3.Schválenie programu rokovania

 4. 4.Voľba členov návrhovej a volebnej komisie

 5. 5.Voľba overovateľov záznamu a uznesení

 6. 6.Voľba miestneho kontrolóra

  Materiály
 7. 7.Návrh na voľbu podpredsedu Komisie územného plánu, urbanizmu a výstavby

  Materiály
 8. 8.Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 9. 9.Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2014

  Materiály
 10. 10.Správa z kontroly oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto - Sociálna výdajňa potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 11. 11.Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, vyplývajúcich zo Správy z kontroly oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto – referát vnútornej správy, schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 15.10.2013

  Materiály
 12. 12.Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, vyplývajúcich zo Správy z kontroly útvaru komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto - referát kultúry a športu, schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 11.06.2013

  Materiály
 13. 13.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Jeséniova č. 54

  Materiály
 14. 14.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2015

  Materiály
 15. 15.Návrh investičných akcií mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015

  Materiály
 16. 16.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2015 – 2017

  Materiály
 17. 17.Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu, informovanie o realizácii projektov participatívneho rozpočtu pre rok 2014 a o procese participatívneho rozpočtu pre rok 2015

  Materiály
 18. 18.Návrh gescií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto za jednotlivé volebné okrsky pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018

  Materiály
 19. 19.Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015

  Materiály
 20. 20.Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015

  Materiály
 21. 21.Návrh doplnenia zástupcov zriaďovateľa do školských rád

  Materiály
 22. 22.Návrh na voľbu šéfredaktora, podpredsedu a členov Redakčnej rady novín Hlas Nového Mesta

  Materiály
 23. 23.Návrh na voľbu poslancov do Programovej rady TV

  Materiály
 24. 24.Návrh členov Komisie pre činnosť EKO-podniku VPS

  Materiály
 25. 25.Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Vernosť, spol. s r. o.

  Materiály
 26. 26.Návrh na prevod vlastníckeho práva k stavbe garáže súpis. č. 4015 nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12781/227, k. ú. Nové Mesto pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 27. 27.Návrh na schválenie prenájmu časti pozemkov registra „E“ UO v k. ú. Nové Mesto v lokalitách ul. Sibírska č. 28-34, ul. Teplická, ul. Pionierska/Šuňavcová a lokalite ul. Pionierska /Kyjevská/Legerského, pre verejno-prospešné účely, od prenajímateľa Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava

  Materiály
 28. 28.Návrh na zmenu časti B. uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM č. 22/07 zo dňa 20. 4. 2010 vo vzťahu k zapracovaniu finančnej zábezpeky do Zmlúv o dielo súvisiacich s investičnou činnosťou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 29. 29.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Račianskej ul. č. 87, Bratislava

 30. 30.Návrh na uplatnenie predkupného práva – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 31. 31.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti Spoločenského domu „Vernosť“ a parc. č. 13528

  Materiály
 32. 32.Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

  Materiály
 33. 33.Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11360/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a parc. č. 11360/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, k. ú. Nové Mesto, pre manželov JUDr. Ľudomíra Volocha a Jany Volochovej

  Materiály
 34. 34.Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky vedenej voči spoločnosti KORION, spol. s r.o., so sídlom Hybešova č. 37, 831 06 Bratislava 3, IČO: 35694777

  Materiály
 35. 35.Návrh protokolu o technickom zhodnotení objektov zverených ZŠ s MŠ Sibírska

  Materiály
 36. 36.Návrh protokolu o technickom zhodnotení objektov zverených ZŠ s MŠ Odborárska

  Materiály
 37. 37.Návrh protokolu o technickom zhodnotení objektov zverených ZŠ s MŠ Cádrova

  Materiály
 38. 38.Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy č. 195/2013 MČ B-NM zo dňa 4. 9. 2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 10. 2013 o technickom zhodnotení objektu Materskej školy Pionierska č. 12/A, Bratislava

  Materiály
 39. 39.Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy organizácie EKO-podnik VPS č. 2508/2014 MČ B-NM

  Materiály
 40. 40.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2014/2015

  Materiály
 41. 41.Návrh pristavovania veľkoobjemových kontajnerov na rok 2015 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 42. 42.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájomcu – Futbalového klubu BCT Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova č. 22, 821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341, prostredníctvom dohody o postúpení práv a povinností

  Materiály
 43. 43.Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky za nájom nebytového priestoru na Škultétyho č. 16, Bratislava, nájomca CZ & CZ EXCLUSIVE, spol. s r.o.

  Materiály
 44. 44.Návrh na pridelenie obecného bytu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto p. Alene Begányiovej, trvale bytom ul. Riazanská č. 56, Bratislava

 45. 45.Interpelácie

 46. 46.R - Návrh na vyradenie majetku EKO-podniku VPS
  v súvislosti s „Revitalizáciou verejného priestranstva Rešetkova – Osadná“

  Materiály
 47. 47.R - Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

  Materiály
 48. 48.R - Návrh na voľbu členov-odborníkov Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 49. 49.R - Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

  Materiály
 50. 50.R - Zverejnenie na www stránke MČ B-NM všetkých dostupných kontaktov a čísiel dverí na všetkých pracovníkov (poslanecký návrh)

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o činnosti Okrskovej stanice
  mestskej polície Bratislava Nové Mesto
  za obdobie od 01.10.2014 do 31.12.2014

  Materiály
 2. 2.Informácia k mailovej interpelácii poslanca MZ MČ BNM p. Ing. Gašpierika

  Materiály
 3. 3.Informácia o činnosti sekcie Štátny fond rozvoja bývania za rok 2014

  Materiály
 4. 4.Informácia o vecnom plnení harmonogramu výstavby a údržby miestnych komunikácií a ostatných činností v oblasti dopravy v roku 2014

  Materiály
 5. 5.Informácia o kultúrnych a športových podujatiach organizovaných mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto pre rok 2015

  Materiály
 6. 6.Informácia - Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31.12.2014

  Materiály
 7. 7.Informácia o prevode vlastníctva bytu č. 28 v obytnom dome Športová č. 1, bytu č. 23 Račianska č. 61, bytu č. 25 Račianska č. 91 a bytu č.21 Riazanská č. 81– dopredaj

  Materiály