Miestne zastupiteľstvo - 22. zasadnutie 12.12.2017

 • 12. decembra 2017, 09:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [52.99 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh na schválenie spolupráce s Centrom včasnej intervencie, n. o. so sídlom Legionárska 13, 831 04 Bratislava, IČO: 45 744 688 pri využití stavby súpisné číslo 553 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12263/2 v katastrálnom území Nové Mesto, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1292

 8. 8.Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27, 11355/30 a parc. č. 11355/21 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Strážna 9/F, 83101 Bratislava, IČO: 50 414 151

  Materiál nebol schválený

 9. 9.Návrh na schválenie osobitného zreteľa využitia časti stavby so súpisným číslom 97 na pozemku parcelné číslo 11355/28, evidovanej na liste vlastníctva číslo 1292 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Strážna 9/F, 83101 Bratislava, IČO: 50 414 151

  Predkladateľ stiahol materiál z rokovania

 10. 10.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo 14. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených MČ B-NM

 12. 12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 8/2016 zo dňa 08.11.2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby.

 13. 13.Výsledky Participatívneho rozpočtu 2018

 14. 14.Návrh rozpočtu MČ B-NM na roky 2018-2020

  Materiál bol stiahnutý z rokovania

 15. 15.Plán činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2018

 16. 16.Správa z kontroly Oddelenia investícií a verejného obstarávania MÚ B-NM zameranej na zabezpečenie investičnej akcie „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica – Jeséniova ul.“, a to na zákonnosť verejného obstarávania, kontrolu hospodárneho vynaloženia verejných prostriedkov a jej ukončenia

 17. 17.Správa z kontroly Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM so zameraním na poskytovanie finančných výpomocí obyvateľom MČ B-NM v roku 2016

 18. 18.Správa o činnosti škôl a školských zariadení v MČ B-NM za školský rok 2016/2017

 19. 19.Návrh na zmenu rozpočtu a zmenu použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 20. 20.Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na obdobie rokov 2017 - 2021

  Predkladateľ stiahol materiál z rokovania

 21. 21.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 22. 22.Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2018 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 23. 23.Návrh znenia Zriaďovacej listiny EKO – podniku verejnoprospešných služieb – aktualizované znenie

 24. 24.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2017/2018

 25. 25.Návrh na schválenie zámeru nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v správe organizácie EKO – podnik verejnoprospešných služieb

 26. 26.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku /1 ks obslužnej plošiny s obslužno-kancelárskymi priestormi/

 27. 27.Návrh na schválenie zámeru na zriadenie prevádzky EKO - podniku verejnoprospešných služieb

 28. 28.Stav objektu Tržnice, Šancová 112, Bratislava a prognózy vývoja

 29. 29.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku /osadenie prefabrikovanej žumpy/

 30. 30.Návrh na prenájom majetku - časti oplotenia prírodného areálu Kuchajda pre spoločnosť ISPA, s.r.o., Bratislava

  Materiál nebol schválený

 31. 31.Návrh na schválenie zámeru riešenia havarijného stavu objektu lanovej dráhy v správe EKO-podniku VPS

 32. 32.Plán kultúrnych a športových podujatí organizovaných MČ B-NM na rok 2018

 33. 33.Návrh na prenájom kancelárie č.414 a č.415 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

 34. 34.Návrh na zverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 21970 ostatné plochy vo výmere 3050 m2, list vlastníctva číslo 2382 v katastrálnom území Nové Mesto a majetku pod názvom „Revitalizácia parku Sadová“ do správy príspevkovej organizácie Eko podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

 35. 35.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11276/20 a parc. č. 11448/2, katastrálne územie Nové Mesto pre spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. so sídlom Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542

 36. 36.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 6647/60, v katastrálnom území Vinohrady, pre Pavla Kanisa, Zuzanu Kanisovú a Martina Kanisa, všetci bytom Suchá 27, Bratislava

 37. 37.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5930/38, ostatné plochy, o výmere 41 m2 a parc. č. 5930/40, ostatné plochy, o výmere 43 m2, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu č. 157/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, ostatné plochy, o výmere 10232 m2, v k.ú. Vinohrady, pre spoločnosť MVA Immo s.r.o., so sídlom Višňová 10, Bratislava

  Predkladateľ stiahol materiál z rokovania

 38. 38.Informácia o výsledku kontroly Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 39. 39.Žiadosť o poskytnutie dotácie Únia vietnamských žien na Slovensku

 40. 40.Žiadosť o poskytnutie dotácie Domov sv. Jána z Boha - na projekt teplé jedlo a osobná hygiena ľudí bez domova

 41. 41.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2018

 42. 42.Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z Nájomnej zmluvy č. 2/2013 zo dňa 26.08.2013

 43. 43.Rôzne
  1. Návrh na odmietnutie návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy spoločnosti JMCB, s.r.o. so sídlom Mojmírova 867/34, 900 26 Slovenský Grob
  2. Návrh na zmenu uznesenia č. 10/19 zo dňa 15. decembra 2015 (schválenie poskytnutia návratnej finančnej výpomoci Novomestskej parkovacej spoločnosti s.r.o. so sídlom Hálkova 11 v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)
  3. Zapracovanie pripomienok do Komunitného plánu sociálnych služieb (poslanecký návrh v bode Rôzne)
  4. Odvolanie členov Komisie finančnej pre správu a nakladanie s majetkom obce (poslanecký návrh v bode Rôzne)
  5. Získanie podkladov zo škôl a škôlok ohľadom technických nárokov na prevádzku (poslanecký návrh v bode Rôzne)

 44. 44.Interpelácie

 45. 45.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11:00 hod)

 46. 46.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31.10.2017

 2. 2.Informácia k zmene Štatútu hl. mesta SR Bratislavy

 3. 3.Informácia o vyhodnotení Kultúrneho leta 2017 v MČ B-NM

 4. 4.Informácia k interpelácii poslanca MZ MČ BNM p. Mgr. Mikuša

 5. 5.Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda za rok 2017

 6. 6.Informácia k uzavretiu Zmluvy o nájme časti zvereného majetku za účelom prevádzky parkoviska