Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) - 13. zasadnutie 30.04.2024

 • 30. apríla 2024, 09:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Čupka Matúš
 • Pozvánka [45.88 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení

 6. 6.Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024

  Materiály
 7. 7.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Odborárska č. 2 Bratislava

 8. 8.Návrh na doplnenie prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby

 9. 9.Návrh zmien v Zásadách poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v MČ BNM

 10. 10.Dodatok č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy

 11. 11.Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024

 12. 12.Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2024 a mesačnej odmeny z mesačného platu

 13. 13.Návrh na nájom kancelárie č. 401 o výmere 14,5 m2, nachádzajúcej sa v administratívnej budove na Hálkovej ulici č. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 14. 14.Návrh Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, ktorý spočíva v zmene prílohy č. 1 v bode III – Sadzobník mestskej časti a v schváleniu prílohy č. 6 – Sadzobník prenájmu nebytových priestorov v objekte Dom kultúry Kramáre

 15. 15.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 13657/16, parc. č. 13657/168 a parc. č. 13657/170, v k.ú. Nové Mesto pre SPD, spol. s r.o.

 16. 16.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 09/25 zo dňa 12.12.2023

 17. 17.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k žiadosti primátora o vrátenie majetku - pozemku registra „C“ KN parc. č. 18060/2, v k.ú. Vinohrady - zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 18. 18.Informácia o spracovaní územných plánov

 19. 19.Informácia o pláne akútnych úprav na miestnych cestách III. a IV. triedy

 20. 20.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 21. 21.Interpelácie

 22. 22.Rôzne

 23. 23.Záver

Informačné materiály

 1. I01.Informácia o vybavovaní interpelácií podaných zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto