Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 9. zasadnutie 24.09.2019

 • 24. septembra 2019, 09:00 h
 • Junácka č. 1, Bratislava
 • v zasadacej miestnosti č. 619/6. poschodie v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [47.07 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2019, ktorým sa nemí a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 7/2018 z 12.5.2018, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA“
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ.

 8. 8.Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 26.06.2012 v znení Dodatku č. 1 z 23.08.2013, Dodatku č. 2 z 11.02.2014 a Dodatku č. 3 z 10.04.2018

 9. 9.Návrh na zrušenie uznesení č. 02/11 a 03/11 prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 05.02.2019

 10. 10.Návrh na schválenie zmeny v dozornej rade spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992

 11. 11.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte Základnej školy na Sibírskej 39 pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION, s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507 podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 12. 12.Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci pri správe Kabinetu pomalosti
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 13. 13.Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 226/2014 na prenájom pozemkov registra „C“ KN par. Č. 15123/184, 15123/188 a 15123/189 v k.ú. Nové Mesto v prospech spoločnosti POLUS, a.s., Vajnorská 100, Bratislava

 14. 14.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 6675/3, v katastrálnom území Vinohrady, pre manželov Ing. Martina Balušíka a JUDr. Helenu Balušíkovú

 15. 15.Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite Koziarka

 16. 16.Návrh na voľbu sobášiaceho

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejnej súťaže podľa § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka na revitalizáciu lokality „Snežienka“

 18. 18.Zámer vyhlásenia stavebnej uzávery pre riešené územie Územného plánu zóny Krahulčia

  Materiály
 19. 19.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 20. 20.Rôzne
  20.1 - Správa z kontroly nakladania s finančnými prostriedkami na vybudovanie voľnočasového areálu Športpark Jama
  20.2 - Zvýšenie transparentnosti (poslanecký návrh - poslanec Ing. Pavol Troiak)
  20.3 - Informovanie o spracovaní územných plánov zón a urbanistických štúdií dopravy (poslanecký návrh - poslanec Mgr. Martin Vlačiky, PhD.)
  20.4 - Televízia Bratislava - návrh na zrušenie (poslanecký návrh - poslanec Vladimír Volf)
  20.5 - Výberové konanie na funkciu riaditeľa EKO-podniku VPS (poslanecký návrh - poslanec Ing. Libor Gašpierik)
  20.6 - Schvaľovanie zmlúv na čiastočné alebo neúplné nefinančné plnenie (poslanecký návrh - poslanec Mgr. Ing. Katarína Šebejová, PhD.)
  20.7 - Konská železnica (poslanecký návrh - poslanec Mgr. Peter Weiss)
  20.8 - Stavba "Jaskáč" (poslanecký návrh - poslanec Ing. Mgr. Darina Timková)

  Materiály
 21. 21.Interpelácie

 22. 22.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod)
  1.Verejné zhromaždenie občanov lokality Zátišie (poslanecký návrh poslancov: Ing. Libor Gašpierik, JUDr. Tomáš Korček, JUDr. Richard Mikulec, Mgr. Vladimír Mikuš)
  2. Verejné zhromaždenie občanov lokality Dimitrovka (poslanecký návrh poslancov: JUDr. Richard Mikulec, JUDr. Tomáš Korček, Ing. Ándrej Árva, Bc. Branislav Filipovič, Martin Lovich)

 23. 23.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o vybavovaní interpelácií z Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 07.05.2019

  Materiály
 2. 2.Informácia o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2019 a o čerpaní finančných prostriedkov v roku 2018

  Materiály
 3. 3.Súťažné podmienky - Revitalizácia lokality „Snežienka“

 4. 4.Činnosť MsP expozitúry Bratislava III za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

  Materiály
 5. 5.Informácia o príprave rozpočtu