Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 36. zasadnutie 08.03.2022

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa mandátovej komisie, zloženie sľubu poslanca, zloženie sľubu

 6. 6.Odvolanie a voľbu člena komisie

 7. 7.Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Návrh na vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa/riaditeľky EKO-podniku VPS

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 ako vyplýva zo zmien a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2018 zo dňa 11.09.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – prevádzkové poriadky pohrebísk a obchodné verejné súťaže hlavného mesta SR Bratislavy

 11. 11.Návrh spoločnosti F-LUXUS s.r.o., Zámocká 3, Bratislava, PSČ 811 01, SR, IČO: 50450719 doručený mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo veci kúpy pozemku za účelom vybudovania materskej školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh na prvú zmenu rozpočtu

  Materiály
 13. 13.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely registra „C“ č. 15140/9, č. 15140/80, č. 15140/81, nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v prospech spoločnosti NFŠ, a.s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO:50 110 055 - SO 083 Verejné osvetlenie Kalinčiakova ul.

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku - parc. č. 7208/1 o výmere 94 m2 zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v k.ú. Vinohrady a to doterajšiemu nájomcovi Mgr. Mária Cupáková

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. sochára Rastislava Trizmu

 17. 17.Návrh na odpustenie dlhu vo výške 67.001 €, spolu s úrokom z omeškania vo výške 13.633,59 € spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 18. 18.Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt „Protihluková stena ZŠ Odborárska ul.“

 19. 19.Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt „Regenerácia vnútrobloku - Ľudové námestie“

 20. 20.Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt „Revitalizácia vnútrobloku - Mierová kolónia“

 21. 21.Schválenie Zadania Územného plánu zóny Horná Mlynská dolina

 22. 22.Schválenie Zadania Územného plánu zóny Koliba – Stráže 2020

 23. 23.Schválenie Zadania Územného plánu zóny Horný Kramer 2020

 24. 24.Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2022

 25. 25.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 26. 26.Rôzne
  R1 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ Bunkre
  R2 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Festival vedy a techniky AMAVET 2022
  R3 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Spoznaj svoje okolie MČ BNM - Open Society - MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ
  R4 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Ultralanovka pre Plamienok
  R5 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Rodinný cyklistický park Kamzík
  R6 - Kontrola krytov civilnej ochrany v správe MČ Bratislava-Nové Mesto a príprava krízových plánov MČ Bratislava-Nové Mesto
  R7 - Návrh na ukončenie zasadnutia
  R8 - Návrh na voľbu člena komisie a člena Rady školy Základná škola s materskou školou Česká

 27. 27.Interpelácie

 28. 28.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia k Návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2026

 2. 2.Informácia Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 28.01.2014