Miestne zastupiteľstvo - 24. zasadnutie 10.04.2018

 • 10. apríla 2018, 09:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [52.85 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Česká 10

 7. 7.Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017

 8. 8.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Návrhu dodatku Štatútu Hlavného mesta SR Bratislava

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava

 11. 11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, 831 04 Bratislava

 12. 12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Návrh Dodatku č.1 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Dodatok č. 1 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  Predkladateľ stiahol z rokovania

 14. 14.Návrh Dodatku č. 3 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 15. 15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 16. 16.Návrh na schválenie kúpy pozemku - parcely registra “C“ č. 12142/250 o výmere 2.143 m2 zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nové Mesto a zapísanej na liste vlastníctva číslo 5876 od Ministerstva vnútra SR

 17. 17.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra „C“ č. 11488 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3080 m2

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 19351/2, záhrady, o výmere 480 m2 ktorý vznikne na základe geometrického plánu č. 129/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 19351/2, záhrady, o výmere 489 m2, v k.ú. Vinohrady, pre Emíliu Parrákovú, bytom Učiteľská 23, Bratislava, Štefana Dvonča, bytom Skladná 23, Košice, Ľubomíra Sýkoru, bytom Gen. L. Svobodu 3, Šaľa, Michala Straňáka, bytom Gen. L. Svobodu 3, Šaľa, Milana Goldeeho, bytom Olivová 7, Bratislava, Gabrielu Gajdovú, bytom Olivová 7, Bratislava

  Materiál nebol schválený

 19. 19.Návrh na zrušenie uznesenia č. 5/13 zo dňa 16. júna 2011 a uznesenia č. 15/09 zo dňa 12. februára 2013, ktorým sa vydáva a dopĺňa Odmeňovací poriadok samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 20. 20.Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Zásadám prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

 21. 21.Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

 22. 22.Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z Nájomnej zmluvy č. 122/2000 v znení jej dodatkov

 23. 23.Návrh na schválenie budúcich zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého

 24. 24.Návrh na schválenie osobitného zreteľa k prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/2, parc. č. 15140/9, parc. č. 15140/80, parc. č. 15140/81 a parc. č. 11279/5 v katastrálnom území Nové Mesto v prospech spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161

 25. 25.Návrh na zverenie majetku pod názvom „Park Hálkova – Varšavská“ do správy príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

 26. 26.Návrh na zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia VP Rešetková - Osadná“ do správy príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

 27. 27.Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite ,, Ahoj –Briežky“

 28. 28.Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme pozemku č. 024/2013/N, č. ÚEZ 192/2013 zo dňa 23.08.2013 uzatvorenej s Istrochem reality, a.s., o ďalších 5 rokov

 29. 29.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 19227/35, v katastrálnom území Vinohrady, pre manželov Vojtecha Čecha, bytom Briežky 1244, Bratislava a Dagmar Čechovú, bytom Sklenárova 22, Bratislava

 30. 30.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 111290/1, v katastrálnom území Nové Mesto pre obchodnú spoločnosť TRANSPETROL, a.s.

 31. 31.Návrh na schválenie osobitného zreteľa - nájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/17, v katastrálnom území Nové Mesto, pre fyzické osoby Ing. Ľudovít Vrba, Ing. Pavel Špička a Marta Špičková

 32. 32.Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na obdobie rokov 2017 - 2021

 33. 33.Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na rok 2018

 34. 34.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 35. 35.Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 36. 36.Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 37. 37.Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS

 38. 38.Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2018

 39. 39.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Magdaléne Buznovej na dobu určitú 3 roky

 40. 40.Návrh na prenájom kancelárie č. 405, č. 406, č. 407 a č. 408 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Detský fond Slovenskej republiky

 41. 41.Žiadosť o dotáciu – OZ TOP liga

  Materiál nebol schválený

 42. 42.Rôzne
  Obstaranie územného plánu zóny – areál nemocnice na Kramároch (územie pozdĺž Stromovej a Limbovej ulice smerom na Opavská)
  Poslanecký návrh

 43. 43.Interpelácie

 44. 44.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11:00 hod)

 45. 45.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o úprave cien prepravného na lanovej dráhe Železná studnička – Kamzík

 2. 2.Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava–Nové Mesto a Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za rok 2017

 3. 3.Informácia o činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava-Nové Mesto

 4. 4.Informácia o vybavovaní interpelácií z ostatného MZ (13.02.2018)