Bod č. 11

  • Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo - 24. zasadnutie 10.04.2018
  • Prekladatelia: JUDr. Ing. Ľubomír Baník - prednosta MÚ
  • Prizvaný/í: Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková - vedúca odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov
    Ing. Andrea Kutarňová - referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, 831 04 Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.