Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 8. zasadnutie 25.06.2019

 • 25. júna 2019, 09:00 h
 • Vajnorská, 21, Bratislava
 • v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [50.86 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2019/2020

 8. 8.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

 9. 9.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2019

  Materiály
 10. 10.Správa z kontroly nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM na 16. zasadnutí MZ uznesením č. 16/15, vyplývajúcich zo Správy z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2 a kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2 z dôvodu zmeny vedenia školy

 11. 11.Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a ktoré sú mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

 12. 12.Návrh na schválenie súhlasu vlastníka pozemku parc. č. 6749/3 pre účely územného konania týkajúceho sa realizácie stavby „INS_FTTC-B_BA_Jeséniova“

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja stavby - rodinného domu so súp. č. 847 vrátane príslušenstva nachádzajúceho sa v k.ú. Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a postaveného na pozemku – parc. č. 12930/1 do výlučného vlastníctva Soni Slezákovej, Pri Dynamitke 38, 831 03 Bratislava

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov - kancelárií č. 412 - 413 nachádzajúcich sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava.

 15. 15.Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti Marks&Marcs, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava, IČO: 51 645 751, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddieli Sro, vo vložke č. 127558/B predloženého do OVS vyhlásenej dňa 07.03.2019 na základe odporúčania komisie ako aj uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom

 16. 16.Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z Nájomnej zmluvy č. 173; ÚEZ č. 173/2016

 17. 17.Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 13440/104 až 108 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Nové Mesto

 18. 18.Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/11, v katastrálnom území Vinohrady, v prospech Lukáša Opetta a Andrey Opettovej, obaja bytom Teplická 15, Bratislava

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemkov registra „E“ UO parc. č. 13330/1 a 13329, v k.ú. Nové Mesto, pre HE servis spol. s r.o., Bulharská 70, Bratislava
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 23022/6, a parc. č. 23022/7, v k.ú. Nové Mesto, pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 21. 21.Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora Pd 236/18/1103-5 proti § 7 ods. 6 písm. b) a proti § 7 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 1/2008 zo 16.4.2008, ktorým bolo zmenené a doplnené Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 7/1996 z 26.11.1996 o záväzných častiach územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 6/2000 zo 13.6.2000

 22. 22.Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu IROP pre projekt „Centrum včasnej intervencie“

 23. 23.Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu IROP pre projekt „Zariadenia pre seniorov“

 24. 24.Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu IROP pre projekt „ Detské jasle Vihorlatská“ .

 25. 25.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Depaul Slovensko, n.o. vo výške 5 000 €

 26. 26.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Novomestský športový klub 1922 Bratislava vo výške 22 500 €

 27. 27.Informácia o riešení havárie v Materskej škôlke Jeséniová

 28. 28.Informácia o vyhlásení súťaže návrhov na objekt Snežienka

 29. 29.Návrh na schválenie pilotnej zóny v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v rámci parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na schválenie zmluvy o spolupráci

 30. 30.Návrh na schválenie podnájmu v rámci Nájomnej zmluvy č. 126/2019 uzatvorenej so spoločnosťou BZS Company, s.r.o., Bajkalská 18/A, Bratislava, v prospech spoločnosti Moving Board Slovakia, s.r.o., Legerského 3, Bratislava

 31. 31.Rôzne
  R1 - Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu a zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2019
  R2 - Návrh na schválenie zástupcov komisie za Verejného obstarávateľa - mestskú časť Bratislava Nové Mesto v zmysle uzatvorenej Koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ÚEZ 122/2019 zo dňa 14.06.2019, účinnej dňa 15.06.2019
  R32.1 - Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny "ZA ĎALŠIE VYUŽITIE KONKY" (poslanecký návrh)
  R32.2 - Pravidelné informovanie o:
  - príprave, zadaní, projektovej a inžinierskej príprave
  - priebehu realizácie investičných akcií MČ na zasadnutiach príslušných komisií MZ (poslanecký návrh)
  R32.3 - Vypracovanie koncepcie rozvoja EKO-podniku VPS (poslanecký návrh)
  R32.4 - Stretnutie s predstaviteľmi BSK, hlavného mesta a MČ (poslanecký návrh)

 32. 32.Interpelácie

 33. 33.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod)

 34. 34.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o príprave Kultúrneho leta 2019

 2. 2.Informácia o vybavovaní interpelácií z Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 07.05.2019

  Materiály