Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 17. zasadnutie 30.06.2020

 • 30. júna 2020, 09:00 h
 • Mierová č. 21, Bratislava
 • v zasadacej miestnosti budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, prízemie
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [50.63 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 23.09.2020
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa mandátovej komisie

 6. 6.Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh na schválenie zmeny v dozornej rade spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992

 8. 8.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 9. 9.Správa z kontroly Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM so zameraním na Detské jasle Robotnícka ul. č.11 a zariadenia sociálnych služieb – denné centrá MČ B-NM

 10. 10.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2019

 11. 11.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020

 12. 12.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 18168/25, 18168/26, 18168/28 a pozemku registra „E“ UO parc. č. 18166/1, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Libora Chrásta, V. Hložníka 8, Bratislava

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v rozsahu 353 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre Depaul Slovensko, nezisková organizácia

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 363 m2, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Bytového družstva Bratislava III

 15. 15.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Mountain resort Donovaly s.r.o., Bajkalská 7A, Bratislava
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 16. 16.Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“ k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/11, v katastrálnom území Vinohrady, v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 18340/14 a parc. č. 18340/13 a rodinného domu súpisné číslo 14056 postaveného na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/14, v k.ú. Vinohrady - Lukáša Opetta a Andrey Opettovej, obaja bytom Teplická 15, Bratislava

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru – kancelárie č. 403 nachádzajúcej sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava

 18. 18.Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 10.04.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.08.2013, Dodatku č. 2 zo dňa 11.02.2014, Dodatku č. 3 zo dňa 10.04.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 24.09.2019

 19. 19.Návrh na schválenie prevodu bytov č. 2, č. 3 a č. 4 a s nimi súvisiacimi spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach na bytovom dome, v ktorom sa nachádzajú, súp. č. 1272 na Odborárskej ul. 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 12789/2 a priľahlom pozemku parc. č. 12789/3 do vlastníctva doterajších nájomcov

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov – kancelárií č. 315 a č. 316 nachádzajúcich sa na 4.np. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to občianskemu združeniu art SLNEČNICE, o.z.

 21. 21.Návrh na odzverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 6128/3 v katastrálnom území Vinohrady zo správy Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23, 831 01 Bratislava, IČO: 31 785 212

 22. 22.Návrh riešenia žiadostí o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a jeho predloženie na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva

 23. 23.Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým sú pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Vinohrady
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 24. 24.Návrh zmeny úplného znenia Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 17. 3. 2011 uznesením č. 2/16, v znení Úpravy textu bodu IV. schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 16. 6. 2011 uznesením č. 5/20 a Dodatku č. 1, schváleného dňa 14. 2. 2012 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/19.
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 25. 25.Preskúmanie Územného plánu zóny Horný Kramer v znení zmien a doplnkov

 26. 26.Informácia o spracovaní územných plánov zón

 27. 27.Žiadosť o príspevok č. 15/2020 – Novomestský športový klub 1922 Bratislava o.z. – na projekt “ Športová činnosť mládeže v NŠK 1922 Bratislava v roku 2020 ”

 28. 28.Žiadosť o príspevok č. 16/2020 – Rodinné centrum Kramárik o.z. – na projekt “ Rodinné centrum Kramárik a jeho rozvoj v roku 2020 ”

 29. 29.Žiadosť o príspevok č. 21/2020 – ABCedu pre vzdelanie o.z. – na projekt “ Ako sa naučiť správne hospodáriť s peniazmi ”

 30. 30.Výsledky participatívneho rozpočtu

 31. 31.Informácia o aktuálnom stave projektu regulovaného parkovania a informácia o činnosti NPS s.r.o.

 32. 32.Návrh na odzverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/21, parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27 a parc. č. 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto zo správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 33. 33.Návrh na schválenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého

 34. 34.Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého (MUDr. Anna Kováčová)

 35. 35.Rôzne
  R1 - Zabezpečenie vypracovania koncepcie, stratégie EKO-podniku VPS (Poslanecký návrh – poslankyňa Mgr. Marianna Mašátová Haliaková)
  R2 - Zabezpečenie dôsledného dodržiavania § 5 ods. 9. zákona 552/2003 Z.Z. v platnom znení (Poslanecký návrh – poslankyňa Mgr. Marianna Mašátová Haliaková)
  R3 - Dotačná komisie MZ MČ B-NM – návrh členov (Poslanecký návrh – poslanci JUDr. Tomáš Korček, PhD. a JUDr. Richard Mikulec)
  R4 - Miestna rada MČ B-NM – návrh členov (Poslanecký návrh – poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD.)
  R5 - Právoplatné stavebné rozhodnutia (Poslanecký návrh – poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD. )
  R6 - Istrochem – enviro problém (Poslanecký návrh – poslanec Ing. Pavol Troiak)
  R7 - Komisia pre EKO-VPS – návrh členov (Poslanecký návrh – poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD.)
  R8 - Revízie a poistné zmluvy (Poslanecký návrh – poslanec Ing. Andrej Árva)
  R9 - Vypracovanie nových Zásad v sociálnej oblasti (Poslanecký návrh – poslankyňa Ing. Mgr. Katarína Šebejová, PhD.)

 36. 36.Interpelácie

 37. 37.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o vybavovaní interpelácií z Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 19.05.2020