Miestna rada - 9. zasadnutie 22.03.2016

 • 22. marca 2016, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Ing. Winkler Stanislav
 • Pozvánka [46.79 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v tržnici OC FreshMarket, Rožňavská 1A, Bratislava

 7. 7.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku príspevkovej organizácii EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 220, 932 90 Bratislava

 8. 8.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 83290 Bratislava, časti lokality „Zátišie“

 9. 9.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte Základnej školy s materskou školou na ul. Sibírska 39 pre MUDr. Viliama Schmiedta, bytom Tulipánova 31, Rimavská Sobota z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 10. 10.Návrh na prenájom kancelárskeho priestoru č. 215, na 1. poschodí stavby - súpisné číslo 2934, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/6 – kotolňa Višňová, v k.ú. Vinohrady, pre spoločnosť WESTBROEK, s.r.o., so sídlom Višňová 16, 831 01 Bratislava

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu športového ihriska na Mikovíniho ulici, v správe EKO – podnik verejnoprospešných služieb, pre Hotelovú akadémiu, so sídlom Mikovíniho 1, Bratislava

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13605/4, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 40 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre občianske združenie Kresťania v meste, so sídlom Východná 7B, Bratislava

 13. 13.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12355/8, parc. č. 12355/9 a parc. č. 12355/11, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov PhDr. Vahrama Chuguryana a Simonu Chuguryan, bytom Letecká 4, Bratislava

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava

 15. 15.Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava

 16. 16.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Jumping Joe Slovakia o.z. – podpora výkonnostného športu krasokorčulovanie

 17. 17.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Projekt bikepark Koliba – vybudovanie nových pasáži trate

 18. 18.Žiadosť o poskytnutie dotácie – projekt oprava kaverny pod chodníkom

 19. 19.Návrh na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2016

 20. 20.Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2016

 21. 21.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13442/23, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava


 22. 22.Informácia o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území MČ B-NM od 1.1.2015 – 31.12.2015

 23. 23.Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2015

 24. 24.Zásady participatívneho rozpočtu