Miestna rada - 12. zasadnutie 25.10.2016

 • 25. októbra 2016, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [46.66 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka v školských zariadeniach, zriadených MČ B-NM

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM o poskytovaní a úhradách za sociálne služby

 7. 7.Návrh na schválenie kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Strediska kultúry BNM

 8. 8.Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS

 9. 9.Návrh na zabezpečenie financovania mimoriadnych nerozpočtovaných výdavkov EKO-podniku VPS

 10. 10.Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku v správe EKO-podniku VPS

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479

 12. 12.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2016/2017

 13. 13.Správa o činnosti škôl a školských zariadení v MČ B-NM za školský rok 2015/2016

 14. 14.Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu k 14.9.2016, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č.21/21.1 zo dňa 15.4. 2014

 15. 15.Pravidlá participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 16. 16.Návrh Dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 17. 17.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva

 18. 18.Návrh na prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 19477/17 a parc. č. 19477/28, katastrálne územie Vinohrady v prospech Slovenskej republiky – Národného onkologického ústavu, Klenová 1, 833 10 Bratislava, IČO: 00 165 336

 19. 19.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Mgr. Magdaléne Grantnerovej, trvale bytom Bratislava–Nové Mesto na dobu určitú 3 roky

 20. 20.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Jánovi Slepčíkovi na dobu určitú 3 roky

 21. 21.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Mgr. Monike Mlynárikovej na dobu určitú 3 roky

 22. 22.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Renáte Sečkárovej na dobu určitú 3 roky

 23. 23.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Rastislavovi Hajnalovi na dobu výkonu pracovného pomeru

 24. 24.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Helene Slézovej na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava–Nové Mesto

 25. 25.Návrh na prerokovanie žiadosti o pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto - žiadateľ Ladislav Kavuliak

 26. 26.Návrh riešenia havarijného stavu objektov Lanovej dráhy v správe EKO-podniku VPS

 27. 27.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Bc. Kláre Dynisovej na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto

 28. 28.Návrh rozpočtu pre ZŠ s MŠ Kalinčiakova

 29. 29.Rôzne

 30. 30.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM za I. polrok 2016

 2. 2.Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda za rok 2016