Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby - 28. zasadnutie 14.03.2018

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite „Ahoj – Briežky"

 4. 4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. .../2018, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. .../2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. .../2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, 831 07 Bratislava

 7. 7.Návrh na schválenie kúpy pozemku registra „C“ parc. č. 12142/250 o výmere 2 143 m2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nové Mesto a zapísanej na liste vlastníctva č. 5876, od Ministerstva vnútra SR

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.4.2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 19351/2, záhrady, o výmere 480 m2, ktorý vznikne na základe geometrického plánu č. 129/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 19351/2, záhrady, o výmere 489 m2, v k.ú. Vinohrady, pre Emíliu Parrákovú, bytom Učiteľská 23, Bratislava, Štefana Dvonča, bytom Skladná 23, Košice, Ľubomíra Sýkoru, bytom Gen. L. Svobodu 3, Šaľa, Michala Straňáka, bytom Gen. L. Svobodu 3, Šaľa, Milana Goldeeho, bytom Olivová 7, Bratislava, Gabrielu Gajdovú, bytom Olivová 7, Bratislava

 10. 10.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 19227/35, v katastrálnom území Vinohrady, pre manželov Vojtecha Čecha, bytom Briežky 1244, Bratislava a Dagmar Čechovú, bytom Sklenárova 22, Bratislava

 11. 11.Návrh Dodatku č. 3 k zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

 12. 12.Návrh na schválenie budúcich zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na Tupého ul.

 13. 13.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 11290/1, v katastrálnom území Nové Mesto, pre obchodnú spoločnosť TRANSPETROL, a.s.

 14. 14.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/17, v katastrálnom území Nové Mesto, pre fyzické osoby Ing. Ľudovít Vrba, Ing. Pavel Špička a Marta Špičková

 15. 15.Nvrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. .../2018 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Nové Mesto

 16. 16.Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto a Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za rok 2017

 17. 17.Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 18. 18.Návrh Dodatku č. 3 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 19. 19.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku registra „C“ parc. č. 11488, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3 080 m2

 20. 20.Informácia o úprave cien prepravného na lanovej dráhe Železná studnička – Kamzík

 21. 21.Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2018

 22. 22.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 23. 23.Návrh na prenájom kancelárie č. 405, č. 406, č. 407 a č. 408 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ulici č. 11 v Bratislave pre Detský fond Slovenskej republiky