Bod č. 9

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 19351/2, záhrady, o výmere 480 m2, ktorý vznikne na základe geometrického plánu č. 129/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 19351/2, záhrady, o výmere 489 m2, v k.ú. Vinohrady, pre Emíliu Parrákovú, bytom Učiteľská 23, Bratislava, Štefana Dvonča, bytom Skladná 23, Košice, Ľubomíra Sýkoru, bytom Gen. L. Svobodu 3, Šaľa, Michala Straňáka, bytom Gen. L. Svobodu 3, Šaľa, Milana Goldeeho, bytom Olivová 7, Bratislava, Gabrielu Gajdovú, bytom Olivová 7, Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.