Bod č. 7

Návrh na schválenie kúpy pozemku registra „C“ parc. č. 12142/250 o výmere 2 143 m2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nové Mesto a zapísanej na liste vlastníctva č. 5876, od Ministerstva vnútra SR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.