Bod č. 19

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku registra „C“ parc. č. 11488, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3 080 m2


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.