Bod č. 14

Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/17, v katastrálnom území Nové Mesto, pre fyzické osoby Ing. Ľudovít Vrba, Ing. Pavel Špička a Marta Špičková


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.