Dodatok č. 1 k organizačnému poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 09.01.2023