Metodický pokyn k uplatňovaniu zákona o e-Governmente v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto