Normy

Názov
Nezaradené
Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Zásady na vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Zásady o poskytovaní cestovných náhrad
Zásady určovania úhrad za poskytované opatrovateľské služby pre obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Úplné znenie zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v MČ BNM schválené MZ MČ BNM dňa 12.4.2022 uznesením č. 37/13 v znení Dodatku č. 1 schváleného 27.9.2022 uzn. č. 40/14
Úplné znenie zásad poskyt. JFV výpomocí obyvateľom MČ BNM schválených 6.10.2020 uzn. č. 18/21 s účin. od 22.10.2020 v znení Dod. č. 1 a Dod. č. 2 schváleného 27.09.2022 uznesením č. 40/16 a Dod. č. 3 schváleného 27.06.2023 uznesením č. 05/16
Úplné znenie zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (Dodatok č. 1+Dodatok č. 2+Dodatok č. 3+Dodatok č. 4+Dodatok č. 5)
Úplné znenie Zásad prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve MČ Bratislava–Nové Mesto, a ktoré sú mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom SR Bratislavou v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3
Úplné znenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
Pracovný poriadok mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Etický kódex zamestnanca
Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Úlohy komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Rokovací poriadok komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na ochranu verejného záujmu
Rokovací poriadok komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Rokovací poriadok komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Rokovací poriadok komisie pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava Nové Mesto
Rokovací poriadok komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Rokovací poriadok komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Rokovací poriadok komisie pre školstvo a vzdelanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové - Mesto
« 1 2 3 4 »