Normy

Názov
Nezaradené
Úplné znenie zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (Dodatok č. 1+Dodatok č. 2+Dodatok č. 3+Dodatok č. 4+Dodatok č. 5)
Úplné znenie Zásad prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, a ktoré sú mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zverené do správy hl. mestom Slovenskej republiky Bratislavou v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hl. mestom SR Bratislavou
Pracovný poriadok mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Etický kódex zamestnanca
Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Úlohy komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Rokovací poriadok komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na ochranu verejného záujmu
Rokovací poriadok komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Rokovací poriadok komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Rokovací poriadok komisie pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava Nové Mesto
Rokovací poriadok komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Rokovací poriadok komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Rokovací poriadok komisie pre školstvo a vzdelanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové - Mesto
Úplné znenie rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 schváleného Miestnou radou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 22.05.2018 uznesením č. 23/12
ÚPLNÉ ZNENIE ROKOVACIEHO PORIADKU Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a Dodatok č. 1, Dodatok č. 2, Dodatok č. 3, Dodatok č. 4, Dodatok č. 5
Štatút Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Štatút Programovej rady mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre televízne vysielanie
Štatút časopisu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Hlas Nového Mesta
« 1 2 3