Normy

Názov
Nezaradené
Metodický pokyn pri riešení odstránenia vozidiel, ktoré ohrozujú alebo poškodzujú životné prostredie
Smernica o vedení podvojného účtovníctva a obehu účtovných dokladov
Rokovací poriadok Dotačnej komisie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia-Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťata na Robotníckej ulici 11 v správe mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Metodický pokyn pri riešení odstránenia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch
Metodický pokyn k vykonávaniu štátneho dozoru pri nelegálnom výrube drevín
Smernica na výber zamestnancov na obsadenie voľných pracovných miest
Smernica o aplikácii zákona o verejnom obstarávaní
Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly
Smernica o sprístupňovaní informácií
Mechanizmus schvaľovania participatívneho rozpočtu
Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Zásady na vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Zásady o poskytovaní cestovných náhrad
Zásady určovania úhrad za poskytované opatrovateľské služby pre obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie
Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Úplné znenie zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (Dodatok č. 1+Dodatok č. 2+Dodatok č. 3+Dodatok č. 4+Dodatok č. 5)
Úplné znenie Zásad prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, a ktoré sú mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zverené do správy hl. mestom Slovenskej republiky Bratislavou v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
« 1 2 3 »