Normy

Názov
Metodický pokyn pri riešení odstránenia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch
Metodický pokyn k vykonávaniu štátneho dozoru pri nelegálnom výrube drevín
Smernica na výber zamestnancov na obsadenie voľných pracovných miest
Smernica o aplikácii zákona o verejnom obstarávaní
Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly
Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Smernica o sprístupňovaní informácií
Mechanizmus schvaľovania participatívneho rozpočtu
Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Zásady na vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Zásady o poskytovaní cestovných náhrad
Zásady určovania úhrad za poskytované opatrovateľské služby pre obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie
Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie
Úplné znenie Zásad prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, a ktoré sú mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zverené do správy hl. mestom Slovenskej republiky Bratislavou v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hl. mestom SR Bratislavou
Pracovný poriadok mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Etický kódex zamestnanca
« 1 2 3 »