Normy

Názov
Nezaradené
Prevádzkový poriadok Denného centra Stromová 18
Prevádzkový poriadok Denného centra Jeséniova 49
Prevádzkový poriadok Denného centra Chemická 1
Prevádzkový poriadok Denného centra Športová 1
Prevádzkový poriadok Denného centra Račianska 89
Prevádzkový poriadok Denného centra Nobelova 30
Prevádzkový poriadok Denného centra Vajnorská 51
Dodatok č. 1 k Smernici o sprístupňovaní informácií
Smernica o sprístupňovaní informácií úplné znenie
Metodický pokyn pri riešení odstránenia vozidiel, ktoré ohrozujú alebo poškodzujú životné prostredie
Smernica upravujúca vedenie podvojného účtovníctva a obeh účtovných dokladov + Dodatok č. 1
Rokovací poriadok Dotačnej komisie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia-Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťata na Robotníckej ulici 11 v správe mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Metodický pokyn pri riešení odstránenia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch
Metodický pokyn k vykonávaniu štátneho dozoru pri nelegálnom výrube drevín
Smernica na výber zamestnancov na obsadenie voľných pracovných miest
Smernica o aplikácii zákona o verejnom obstarávaní
Smernica upravujúca systém finančného riadenia, finančnej kontroly a elektronického výkonu základnej finančnej kontroly
Smernica o sprístupňovaní informácií
Mechanizmus schvaľovania participatívneho rozpočtu
« 1 2 3 4 »