Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
01.01.2009 2008/17 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 17/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2008 zo dňa 16. 4. 2008, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok ihrísk pre deti a mládež
01.01.2009 2008/11 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 11/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.2/1997 zo dňa 1.7.1997, o záväzných častiach Územného plánu zóny Kramáre – Horný Kramer v znení Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2003 zo dňa 7.10.2003
01.01.2009 2008/13 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 13/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/2000 zo dňa 11.4.2000 o záväzných častiach územného plánu obytnej zóny Koliba – Briežky
01.01.2009 2008/16 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 16/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení č. 2/2003 zo dňa 25. 2. 2003 o záväzných častiach Územného plánu zóny Tehelná
01.01.2009 2008/22 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 22/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2007 zo dňa 10. 04. 2007 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2007 zo dňa 11. 12. 2007
01.09.2008 2008/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/2008, zo dňa 5. 8. 2008 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Nové Mesto.

28.06.2008 2008/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/2008 zo dňa 10. 6. 2008 o určení domu Športová č. 5 ako domu osobitného určenia

14.05.2008 2008/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2008 zo dňa 16. 4. 2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 7/1996 zo dňa 26.11.1996 o záväzných častiach územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení VZN č. 6/2000 zo dňa 13.6.2000

14.05.2008 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2008 zo dňa 16. 4. 2008, ktorým sa vydáva PREVÁDZKOVÝ PORIADOK IHRÍSK PRE DETI A MLÁDEŽ

01.01.2008 2007/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/2007 zo dňa 11. 12. 2007, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2007 zo dňa 10. 4. 2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

01.05.2007 2007/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2007 zo dňa 10. 4. 2007, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2005

01.05.2007 2007/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2007 zo dňa 10. 4. 2007 ktorým sa menia a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová 112, Trhový poriadok pre trhoviská na Brezovskej a Riazanskej ulici a Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava - Nové Mesto na Vajnorskej ul. č. 21, v osvetových strediskách na Stromovej ul. č. 18, Makovického ul. č. 4 a vo Vzdelávacom stredisku na Ovručskej ul. č. 5 v znení neskorších predpisov

27.10.2006 2006/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2006 zo dňa 10. 10. 2006, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2006

07.07.2006 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2006 zo dňa 13.6.2006, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Podhorský pás
07.07.2006 2006/02 Všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2006, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Zóny Podhorský pás

01.01.2006 2005/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

03.11.2005 2005/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2005 zo dňa 18. 10. 2005 o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2005

14.05.2005 2005/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 2/2005 zo dňa 19. 4. 2005 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2002 zo dňa 19.2.2002, ktorým sa vydávajú Trhové poriadky príležitostných trhov na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava

11.03.2005 2005/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 1/2005 zo dňa 24. 2. 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1996 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8/1998, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/1999 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 6/1999 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

01.01.2005 2004/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2004 zo dňa 14.12.2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »