Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
28.06.2008 2008/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/2008 zo dňa 10. 6. 2008 o určení domu Športová č. 5 ako domu osobitného určenia

14.05.2008 2008/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2008 zo dňa 16. 4. 2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 7/1996 zo dňa 26.11.1996 o záväzných častiach územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení VZN č. 6/2000 zo dňa 13.6.2000

14.05.2008 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2008 zo dňa 16. 4. 2008, ktorým sa vydáva PREVÁDZKOVÝ PORIADOK IHRÍSK PRE DETI A MLÁDEŽ

01.01.2008 2007/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/2007 zo dňa 11. 12. 2007, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2007 zo dňa 10. 4. 2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

01.05.2007 2007/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2007 zo dňa 10. 4. 2007, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2005

01.05.2007 2007/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2007 zo dňa 10. 4. 2007 ktorým sa menia a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová 112, Trhový poriadok pre trhoviská na Brezovskej a Riazanskej ulici a Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava - Nové Mesto na Vajnorskej ul. č. 21, v osvetových strediskách na Stromovej ul. č. 18, Makovického ul. č. 4 a vo Vzdelávacom stredisku na Ovručskej ul. č. 5 v znení neskorších predpisov

27.10.2006 2006/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2006 zo dňa 10. 10. 2006, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2006

07.07.2006 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2006 zo dňa 13.6.2006, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Podhorský pás
07.07.2006 2006/02 Všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2006, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Zóny Podhorský pás

01.01.2006 2005/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

03.11.2005 2005/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2005 zo dňa 18. 10. 2005 o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2005

14.05.2005 2005/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 2/2005 zo dňa 19. 4. 2005 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2002 zo dňa 19.2.2002, ktorým sa vydávajú Trhové poriadky príležitostných trhov na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava

11.03.2005 2005/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 1/2005 zo dňa 24. 2. 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1996 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8/1998, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/1999 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 6/1999 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

01.01.2005 2004/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2004 zo dňa 14.12.2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
05.11.2004 2004/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 4/2004 zo dňa 12.10.2004, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 6/2003 zo dňa 16.12.2003, o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v stavbách určených na bývanie nenapojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu

05.11.2004 2004/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2004 zo dňa 12.10.2004, ktorým sa určuje Školský obvod jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

01.05.2004 2004/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 1/2004 zo dňa 20. 4. 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 11/1999 o miestnych poplatkoch na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto /úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/1996/ v znení Všeobecne záväzných nariadení č. 15/2000 a č. 2/2001

01.05.2004 2004/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 2/2004 zo dňa 20. 4. 2004 o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004

01.01.2004 2003/06 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 6/2003 zo dňa 16.12.2003 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v stavbách určených na bývanie nenapojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu

01.01.2004 2003/07 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 7/2003 zo dňa 16. 12. 2003 o dani z nehnuteľností na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2004

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »