2005/01 zmena VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku

Informácie
  • Účinné od: 11.03.2005
  • Schválené: 24.02.2005