Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 32. zasadnutie 16.11.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021

  Materiály
 7. 7.Správa z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, zameranej na poskytovanie služieb v rámci svojej podnikateľskej činnosti za roky 2018,2019 a 2020 a kontrola splnenia nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM na 27. zasadnutí dňa 11.9.2018 uznesením č. 27/05, vyplývajúcich zo Správy z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS, zameranej na prevádzku Tržnice

  Materiály
 8. 8.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, nebytového priestoru o podlahovej ploche 161,84 m² na prízemí bytového domu Priečna 10 v Bratislave, súpisné číslo stavby 202, katastrálne územie Nové Mesto (Knižnica Kutuzovova 15A) do správy Knižnice Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava, IČO: 00226866 s účinnosťou od 01.01.2022

 9. 9.Návrh na odvolanie člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 10. 10.Návrh na odvolanie člena odborníka Komisie kultúry, mládeže, športu, voľného času a medzinárodných vzťahov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 11. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

 12. 12.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách.

 13. 13.Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

 14. 14.Informácia o pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava pri ktorých mestská časť Bratislava-Nové Mesto požiadala o zverenie do svojej správy

 15. 15.Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2022
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 16. 16.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 17. 17.Žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie pozemku na ulici Bárdošova, parcela registra „C“ KN č. 5982/3, záhrada o výmere 709 m², katastrálne územie Vinohrady, žiadosť zo dňa 04.10.2021
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 18. 18.Návrh na schválenie súťažného návrhu predloženého do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej na základe uznesenia miestneho zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 30/07 zo dňa 13.07.2021 pod názvom „Obchodná verejná súťaž k prevádzkovej budove v parku JAMA“
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa - predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 18437/112 o výmere 191 m², v katastrálnom území Vinohrady, pre MUDr. Helenu Bajtekovú v podiele 1/1
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 411 nachádzajúcom sa na 5. nadzemnom podlaží administratívnej budovy na Hálkovej ul. v Bratislave, súp. č. 2953 a to občianskemu združeniu Tu sme, s Vami o.z.
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku - parc. č. 7208/1 o výmere 94m² zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v k.ú. Vinohrady a to doterajšiemu nájomcovi Mgr. Mária Cupáková
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. sochára Rastislava Trizmu
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 24. 24.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, stavby so súpisným číslom 2682, katastrálne územie Vinohrady, (Dom kultúry Kramáre), do správy Knižnice Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava, IČO: 00226866 s účinnosťou od 01.01.2022
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 25. 25.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 26. 26.Informácia o hľadaní vhodných nehnuteľností (pozemkov, rodinných domov, nebytových priestorov) v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s cieľom zriadenia novej materskej školy, ktorá bude prevádzkovaná mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 27. 27.Informácia o spracovaní územných plánov zón
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 28. 28.Návrh predĺženia platnosti dokumentu „Programu rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2016 - 2020“
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 29. 29.Návrh na zápis bývalej čerpacej stanice Bratov Zikmundovcov na Račianskej ul. č. 34 (Kovošrot Palkov) do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 30. 30.Návrh na zápis železničnej stanice Bratislava Filiálka do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 31. 31.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2021/2022
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 32. 32.Návrh na schválenie postupu nakladania s pohľadávkou bývalého nájomníka v Mestskej Tržnici spoločnosti Magic FOOD s.r.o.
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 33. 33.Návrh Dodatok č. 1 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 34. 34.Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného na základe Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 223/2021 zo dňa 11.10.2021 nájomcovi Ydnis, s.r.o.
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 35. 35.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 36. 36.Rôzne
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 37. 37.Interpelácie
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 38. 38.Záver

Informačné materiály

 1. 1.O vybavovaní interpelácií

 2. 2.Zber jedlých olejov a tukov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 3. 3.Nový EKO-podnik VPS