Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 24. zasadnutie 13.04.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa z kontroly plnenia uznesení

 6. 6.Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021

 8. 8.Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021

 9. 9.Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021 a mesačnej odmeny z mesačného platu

 10. 10.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 11. 11.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Česká 10

 12. 12.Správa z mimoriadnej kontroly, resp. preverenia procesov cenotvorby obstarávaných projektových dokumentácií pre investičné akcie zabezpečované MČ B-NM

 13. 13.Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Parkio – Servicos Informatica LDA

 14. 14.Návrh na schválenie výpožičky časti nebytových priestorov v stavbe so súpisným číslom 97 (Stredisko kultúry) pre spoločnosť Laser therapy, k. s.
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 15. 15.Návrh na odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými opatreniami k zabráneniu šírenia nákazlivej nebezpečnej choroby COVID -19
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 16. 16.Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/2, katastrálne územie Nové Mesto pre spoločnosť Akzent BigBoard, a.s.
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 17. 17.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 18. 18.Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 11258/7 o výmere 4 m² zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Trnavská Cesta 7 v Bratislave, súp. č. 10097

 19. 19.Návrh na schválenie predaja pozemku - parcely registra “C“ č. 11299/2 o výmere 19 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľa Daniela Fediča

 20. 20.Návrh na schválenie predaja pozemku - parcely registra “C“ č. 11299/3 o výmere 19 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľky Mgr. Ľuby Lučanskej

 21. 21.Návrh na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2286, v katastrálnom území Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 22. 22.Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 1/36 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2591, v katastrálnom území Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 23. 23.Informácia o spracovaní územných plánov zón

 24. 24.Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom pozemku registra “C“ KN parc. č. 15123/214 – zastavaná plocha a nádvorie a časti pozemkov registra “C“ KN parc. č. 15121/1 – vodná plocha a 15123/225 – ostatná plocha, v k.ú. Nové Mesto, vedených na LV č. 2382, v prospech spoločnosti Co-finance, s.r.o., Zadunajská cesta 406/27, Bratislava 851 01, IČO: 46 462 899
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 25. 25.Návrh riešenia žiadosti o odpustenie nájmu pre žiadateľa LEYUAN s.r.o., ktorý požiadal o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 – II. vlna

 26. 26.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 27. 27.Rôzne
  R1 - Odstránenie reklamných nosičov firmou Akzent BigBoard, a.s. Návrh poslanca Filipoviča
  R2 - doplatenie chýbajúcich úhrad časti nájmu za reklamné zariadenia firmou Akzent BigBoard, a.s. Návrh poslanca Filipoviča
  R3 - Preskúmanie možnosti vyrúbenia poplatku Návrh poslanca Troiaka
  R4 - Návrh na vyplatenie jednorazovej finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa
  Návrh poslankyne Šebejovej
  R5 - Písomné stanovisko RUVZ k možnosti realizácie pôvodného projektu rozšírenia školy na ZŠ Odborárska Návrh poslanca Mikulca

 28. 28.Interpelácie

 29. 29.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o vybavovaní interpelácií z Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 16.12.2020

 2. 2.Informácia o činnosti mestskej polície Expozitúry Bratislava III