Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 12. zasadnutie 10.12.2019

 • 10. decembra 2019, 09:00 h
 • Junácka č. 1, Bratislava
 • v zasadacej miestnosti č. 619/6. poschodie v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [45.67 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2020

 7. 7.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2020 – 2022
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 8. 8.Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 08/27 prijatého na zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 25.06.2019

 9. 9.Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č.905 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1530 na Račianskej ul. 97 ako aj nebytového priestoru č. 903 nachádzajúcom sa v suteréne bytového domu, súp. č.1378 na Teplickej ul. 19 a to občianskemu združeniu PUPALKY, o.z.

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č.10403/2 nachádzajúcom sa v k. ú. Nové Mesto a to občianskemu združeniu Odyseus, o.z.

 14. 14.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra “C“ KN parc. č. 5675/6 a 5675/1, v katastrálnom území Vinohrady, pre manželov Jána Mosného a Soňu Mosnú, obaja bytom Júnová 8, Bratislava

 15. 15.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 6095/6, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Annu Ježovú, bytom Holubyho 1/A, Bratislava

 16. 16.Návrh na schválenie predĺženia nájomnej zmluvy č. 182/2018

 17. 17.Návrh časového harmonogramu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií MZ MČ BNM na rok 2020

 18. 18.Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 19. 19.Návrh na odvolanie člena odborníka K-MZ – kultúry, mládeže, športu, voľného času a medzinárodných vzťahov

 20. 20.Informácia o spracovaní územných plánov zón a urbanistickej štúdie dopravy

 21. 21.Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Magdaléne Potočnej na dobu určitú tri roky

 22. 22.Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci pre zabezpečenie realizácie cyklotrasy Zátišie
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 23. 23.Rôzne
  R1 - Základná škola s materskou školou Riazanská
  Poslanecký návrh – Ing. Silvia Švecová, PhD.
  R2 - Novomestská parkovacia spoločnosť – zmena uznesenia
  Poslanecký návrh – Ing. Stanislav Winkler

 24. 24.Interpelácie

 25. 25.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod)

 26. 26.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 30.9.2019

 2. 2.Informácia o vybavovaní interpelácií z Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 05.10.2019

 3. 3.Informácia o realizácii úkonov súvisiacich s prevodom bytov v bytových domoch na Bojnickej ul.