Bod č. 15

  • Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 12. zasadnutie 10.12.2019
  • Prekladatelia: JUDr. Ing. Ľubomír Baník - prednosta MÚ B-NM
  • Prizvaný/í: Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková - vedúca odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov
    Mgr. Zuzana Kozáková - referent odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 6095/6, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Annu Ježovú, bytom Holubyho 1/A, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.