Miestna rada (2022 - 2026) - 7. zasadnutie 09.04.2024

 • 9. apríla 2024, 09:00 h
 • V zasadacej miestnosti na IV. posch. administratívnej budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Čupka Matúš
 • Pozvánka [43.53 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Návrh na doplnenie prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2021 zo dňa 26.05.2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby

 5. 5.Návrh zmien v Zásadách poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v MČ BNM

 6. 6.Dodatok č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy

 7. 7.Návrh na schválenie prílohy č.6 – Sadzobník mestskej časti Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.

 8. 8.Informácia o spracovaní územných plánov

  Materiály
 9. 9.Informácia o pláne akútnych úprav na miestnych cestách III. a IV. triedy

 10. 10.Návrh na nájom kancelárie č. 401 o výmere 14,5 m², nachádzajúcej sa v administratívnej budove na Hálkovej ulici č. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 11. 11.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 09/25 zo dňa 12.12.2023

 12. 12.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 13657/16, parc. č. 13657/168 a parc. č. 13657/170, v k.ú. Nové Mesto pre SPD, spol. s r.o.

 13. 13.Rôzne
  R1 - Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024
  R2 - Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024 a mesačnej odmeny z mesačného platu

 14. 14.Záver