Miestna rada (2022 - 2026) - 5. zasadnutie 28.11.2023

 • 28. novembra 2023, 09:00 h
 • V zasadacej miestnosti na IV. posch. administratívnej budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Čupka Matúš
 • Pozvánka [47.16 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 06.02.2024
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2024 - 2026

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.

 7. 7.Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024

 8. 8.Návrh na zmenu Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta

 9. 9.Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2024

 10. 10.Schválenie Zadania ÚPN Z Podhorský pás – Koziarka

 11. 11.Schválenie Zadania ÚPN Z Podhorský pás – Veľký Varan/Slanec

 12. 12.Schválenie Zadania Územného plánu zóny na Revíne

 13. 13.Návrh na zápis štrnástich objektov do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 14. 14.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru (dielne) o výmere 104,24 m², nachádzajúcej sa v k.ú. Nové Mesto na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave, súp. č. 2953, parc. č. 12738/9, zapísanej na LV č. 2382

 15. 15.Návrh na odňatie nehnuteľného majetku – stavby (gastro zariadenie – bufet), nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11093/352, katastrálne územie Nové Mesto – podľa geometrického plánu č. 74/2023 zo dňa 12.06.2023, úradne overeného Okresným úradom Bratislava pod č. 1951/2023 zo dňa 09.10.2023, na ulici J.C. Hronského zo správy EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

 16. 16.Návrh na schválenie nájmu budovy (gastro prevádzka - bufet) nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11093/352, katastrálne územie Nové Mesto – podľa geometrického plánu č. 74/2023 zo dňa 12.06.2023, úradne overeného Okresným úradom Bratislava pod č. 1951/2023 zo dňa 09.10.2023, na ulici J.C. Hronského, pre spoločnosť RT3 s.r.o., so sídlom Sibírska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 47 048 972, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 17. 17.Návrh na odňatie nehnuteľného majetku - pozemkov v areáli jazera Kuchajda - zo správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb

 18. 18.Návrh na odzverenie nehnuteľného majetku – stavba so súpisným číslom 2682, nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5797/2, katastrálne územie Vinohrady zo správy Knižnice Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava, IČO: 00226866 a odzverenie hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 2682 - Strojnotechn. zariad. kotolne SK a drobný majetok

 19. 19.Návrh na schválenie kúpy pozemku registra „C“ KN parc. č. 13434/2, o výmere 530 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nové Mesto, od vlastníka Istrochem Reality, a.s.

 20. 20.Rôzne

 21. 21.Záver

Informačné materiály

 1. I01.OPERAČNÝ PLÁN zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2023/2024

  Materiály