Miestna rada (2018-2022) - 11. zasadnutie 26.05.2020

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA.

 6. 6.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2019
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ.

 7. 7.Preskúmanie Územného plánu zóny Horný Kramer, v znení neskorších zmien a doplnkov

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v rozsahu 353 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre Depaul Slovensko n.o.

 9. 9.Rôzne
  R1 - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru - kancelárie č. 403 nachádzajúcej sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava
  R2- Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 363 m2, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Bytového družstva Bratislava III.

 10. 10.Záver