Bod č. 9

  • Zasadnutie: Miestna rada (2018-2022) - 11. zasadnutie 26.05.2020
  • Prekladatelia: JUDr. Ing. Ľubomír Baník - prednosta MÚ
  • Prizvaný/í: Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková - vedúca oddelenia PPČESČaSP
    Mgr. Mária Mäsiarová - referent oddelenia PPČESČaSP
    Mgr. Zuzana Kozáková - referent oddelenia PPČESČaSP

Rôzne
R1 - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru - kancelárie č. 403 nachádzajúcej sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava
R2- Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 363 m2, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Bytového družstva Bratislava III.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.