Bod č. 8

  • Zasadnutie: Miestna rada (2018-2022) - 11. zasadnutie 26.05.2020
  • Prekladatelia: JUDr. Ing. Ľubomír Baník - prednosta MÚ
  • Prizvaný/í: Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková - vedúca oddelenia PPČESČaSP
    Mgr. Zuzana Kozáková - referent oddelenia PPČESČaSP

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v rozsahu 353 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre Depaul Slovensko n.o.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.