Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku - 20. zasadnutie 22.05.2017

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh na pomenovanie nových ulíc v k. ú. Vinohrady, v lokalite “Koliba – Vtáčnik”

 4. 4.Návrh záverečného účtu v MČ B-NM a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

 5. 5.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2017

 6. 6.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice

 7. 7.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku

 8. 8.Návrh Dodatku č. 12 zriaďovacej listiny organizácie EKO – podnik VPS

 9. 9.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ B-NM

 10. 10.Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ B-NM

 11. 11.Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z & T Pharma s. r. o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479

 13. 13.Návrh zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v MČ B-NM

 14. 14.Návrh na zmenu rozpočtu MČ B-NM na rok 2017

 15. 15.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťažek prenajatiu sociálno-prevádzkovej stavby súp. č. 7768 v Bratislave na Kalinčiakova, postavenej na pozemkoch parc. č. 11280/46 a 11280/57 v k. ú. Nové Mesto

 16. 16.Návrh zámeru rekonštrukcie a využitia priestorov Račianska 87 – nízkoprahový klub pre deti a mládež

 17. 17.Uznesenie návrhu zonácie územia Bratislavského lesného parku v správe Mestských lesov v Bratislave

 18. 18.Rôzne

 19. 19.Informácia o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších

 20. 20.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom na území MČ B-NM

 21. 21.Informácia starostlivosti o zeleň na území MČ B-NM