Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 34. zasadnutie 07.06.2022

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 3. 3.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2022-2026

 4. 4.Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 5. 5.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021

  Materiály
 6. 6.Návrh na druhú zmenu rozpočtu

 7. 7.Návrh na prijatie bankového úveru a prvé použitie zdrojov z bankového úveru

 8. 8.Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru

 9. 9.Návrh na tretie použitie zdrojov z bankového úveru

 10. 10.Návrh na štvrté použitie zdrojov z bankového úveru

 11. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách

 13. 13.Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 14. 14.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v znení ďalších všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 15. 15.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením

 16. 16.Návrh spoločnosti F-LUXUS s.r.o., Zámocká 3, Bratislava, PSČ 811 01, SR, IČO: 50450719 doručený mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo veci kúpy pozemku za účelom vybudovania materskej školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 17. 17.Schválenie zámeru obstarania nebytových priestorov pre zriadenie materskej školy v rámci projektu Stolwerck Residence

 18. 18.Žiadosť Novomestského športového klubu 1922 Bratislava a spoločnosti TESAKO, a. s. o zámenu pozemkov v lokalite Pasienkov za účelom vybudovania Nového športového areálu s viac účelovým využitím

 19. 19.Informácia o spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2022-2030

  Materiály
 20. 20.Rôzne