Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 15. zasadnutie 08.09.2020

 • 8. septembra 2020, 15:00 h
 • v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí.
 • Junácka 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Vlačiky Martin, PhD.
 • Pozvánka [44.13 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom MČ B-NM

 3. 3.Návrh zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v MČ B-NM

 4. 4.Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v MČ B-NM

 5. 5.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie Okresného súdu Bratislava III

 6. 6.Návrh na dočasné pozastavenie poskytovania dotácií z rozpočtu MČ B-NM v období od 01.10.2020 do 31.12.2021 z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie v súvislosti s epidémiou COVID-19

  Materiály
 7. 7.Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM k 30.6.2020
  www.uschovna.cz/zasilka/CE7R8FEIV88MNSD6-VTD

 8. 8.Návrh na 4. zmenu rozpočtu MČ B-NM na rok 2020

 9. 9.Návrh VZN MĆ B-NM č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v MČ B-NM v znení VZN MČ B-NM č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017

 10. 10.Návrh VZN MČ B-NM č. ..../2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava

 11. 11.Návrh VZN MČ B-NM č. ..../2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Kreatívnom a kultúrnom centre Nová Cvernovka, Račianska 78, 831 02 Bratislava

 12. 12.Návrh riešenia žiadostí o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID 19

 13. 13.Návrh VZN MČ B-NM č. ../2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených MČ B-NM

 14. 14.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hl. mesta SR Bratislavy

 15. 15.Návrh VZN MČ B-NM č. …/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území MČ B-NM

 16. 16.Návrh na schválenie zámeru na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda parc. č. 15119/2 o výmere 136 m2 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 2382 pre k. ú, Nové mesto, obec B-NM, okres Bratislava III, na ktorom je postavená nebytová označená súp. číslon – stavba BUFET KUCHAJDA nad rámec 5 rokov trvania nájomného vzťahu