Bod č. 9

Návrh VZN MĆ B-NM č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v MČ B-NM v znení VZN MČ B-NM č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.